Bedankt

VNG organiseerde op 14 september in samenwerking met ZonMw het Nazomerfestival Beschermd Thuis. Voor iedereen die werkt aan een Beschermd Thuis.

Het was een boeiende dag bij het mooie Orpheus in Apeldoorn, die in het teken stond van informeren, inspireren, verbinden en reflecteren. De vele bezoekers kwamen op deze dag bij elkaar om inspiratie op te doen, weer met elkaar in gesprek te gaan en de beweging naar de optimale woonsituatie voor een ieder in de wijk te realiseren.

Gemeenten en samenwerkingspartners zoals zorgorganisaties, woningcorporaties en cliënten-vertegenwoordigers zijn al geruime tijd bezig met het realiseren van passende ondersteuning dichtbij huis. Gezamenlijk zetten we een duurzame beweging in gang om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis. Dit heeft inmiddels geleid tot versterkte samenwerkingsverbanden en diverse nieuwe initiatieven die bijdragen aan de doorontwikkeling. 

Door middel van workshops, presentaties, lezingen en gesprekken kwamen deze dag diverse interessante thema’s aan bod. Inspirerende initiatieven in het land kwamen aan het woord en diverse organisaties en professionals deelden hun ervaringen. Naast de diverse inhoudelijk sessies was er ook tijd om achter over te leunen voor een film of Podcast. Het Nazomerfestival-programma gaf ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen rondom Beschermd Thuis.

Namens VNG team Inclusieve samenleving & ZonMw ontzettend bedankt voor deze mooie dag!Programma & workshops

Tijdens het Nazomerfestival werden workshops, presentaties, lezingen en gesprekken gevoerd over de volgende thema's:

  • Kennis en onderzoek
  • Organiseren
  • Preventie en herstel
  • Transformeren
  • Wonen

Informatiemarkt

1. Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid
De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid beoogt gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen in het toerusten en borgen van het perspectief van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten. Er was ruimte om vragen te stellen aan de experts van de Vliegende Brigade over het borgen van ervaringsdeskundigheid in uw organisatie. 

2. Samenwerkingsplatform / regioadviseurs
De regioadviseurs bieden gemeenten en hun partners integrale steun binnen de volle breedte van het sociaal domein. Kennis, overzicht en advies: de regioadviseurs beschikken over een breed palet aan producten en diensten, instrumenten, opleidingen en praktijkvoorbeelden en hebben toegang tot een groot netwerk van (diepte-)experts, ervaringsdeskundigen en een rechtstreeks lijntje met ‘Den Haag’.

3. Ketenbureau i-Sociaal Domein
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein was vanzelfsprekend ook aanwezig met informatie over de implementatie van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen. Het Ketenbureau biedt ondersteuning aan de betrokken partijen (gemeenten en zorgaanbieders), gericht op een succesvolle invoering per 1 januari 2024. Daarnaast was hier ook informatie te vinden over het lopende implementatietraject voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen (iEb release 2.0).

4. CAK
In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen te maken met het CAK. Velen hiervan omdat zij aan het CAK een eigen bijdrage betalen voor zorg uit Wmo of Wlz. Voor de Wmo int het CAK deze bijdrage namens de gemeenten. Het kan daarbij gaan om een vast bedrag - het Abonnementstarief - of om de eigen bijdrage Beschermd Wonen, die inkomensafhankelijk is.

5. VNG
Informatie over de opgave en landelijke ondersteuning die de VNG aan gemeenten biedt. Er waren beschikbare handreikingen, de website beschermd thuis en infographics over Beschermd Thuis konden worden bekeken natuurlijk werden diverse vragen, zoals over het landelijke implementatietraject, beantwoord.

6. ZonMw – Beschermd Thuis
ZonMw zet zich in voor een inclusieve samenleving, onder meer met het programma Beschermd Thuis. Dat richt zicht op begeleiding en ondersteuning van mensen die dat nodig hebben in 'gewone' woningen en wijken. Dit gebeurt bij voorkeur in hun eigen sociale omgeving en is gericht op herstel en zelfredzaamheid. Naast een aantal landelijke projecten, is een groot deel van de regio’s  in Nederland gestart met een project waarbij ze regionale plannen uitvoeren op het gebied van beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang. Ook zijn er lokale initiatieven gestimuleerd voor het tegengaan van stigma in de wijk. Ook met het Actieprogramma Grip op Onbegrip wil ZonMw een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Dit programma richt zich op het bouwen van sterke netwerken rondom mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen of tijdelijk kwijt zijn. Zo zorgen we ervoor dat ze de grip op hun leven herpakken of behouden. En we zorgen ervoor dat de mensen die ze daarbij helpen dat goed kunnen organiseren.

Beschermd Thuis

De transitie naar Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (BT) is erop gericht mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk als gelijkwaardig burger te laten deelnemen in de samenleving.  Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie beschikbaar is. Daarom zetten we samen een duurzame beweging in gang om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: van beschermd wonen naar een beschermd thuis. 

Meer informatie of zoek je contact?
Kijk op Beschermd Thuis | VNG voor meer informatie over o.a. de implementatie van het woonplaatsbeginsel, het objectief verdeelmodel, regionale samenwerking en de inning van de eigen bijdrage. Meld je aan voor de nieuwsbrief of bekijk diverse handreikingen en publicaties.