Welkom

Van harte welkom bij het Nazomerfestival Beschermd Thuis wat op 14 september plaatsvindt.
VNG organiseert in samenwerking met ZonMw een boeiende dag bij het mooie Orpheus, die in het teken zal staan van informeren, inspireren, verbinden en reflecteren.  

Gemeenten en samenwerkingspartners zoals zorgorganisaties, woningcorporaties en cliënten-vertegenwoordigers zijn al geruime tijd bezig met het realiseren van passende ondersteuning dichtbij huis. Gezamenlijk zetten we een duurzame beweging in gang om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis. Dit heeft inmiddels geleid tot versterkte samenwerkingsverbanden en diverse nieuwe initiatieven die bijdragen aan de doorontwikkeling. 

Door middel van workshops, presentaties, lezingen en gesprekken zullen deze dag diverse interessante thema’s aan bod komen. Graag laten we inspirerende initiatieven in het land aan het woord en vertellen diverse organisaties en professionals over hun ervaringen. Zo biedt het Nazomerfestival-programma ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen rondom Beschermd Thuis. En waarschijnlijk komt staatssecretaris Maarten van Ooijen ook nog langs!

Direct aanmelden

Programma & workshops

Kamers met aandacht
Thema: Wonen

Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren die uitstromen uit (jeugd)zorg, dakloos zijn of dit dreigen te raken kamers bij particulieren in huur- en koopwoningen. Naast ambulante begeleiding is ook informele steun aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van huisgenoten of betrokken buren. 
Spreker: Bianca van der Neut

Samenwerken voor jongvolwassenen
Thema: Herstelgerichte zorg

Jongeren en jongvolwassenen die in beschermd wonen terecht komen hebben vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis met niet zelden een langdurig verblijf in instellingen. Recent onderzoek laat zien dat er daarna van participatie niet veel meer terecht komt. Aan de hand van een aantal succesvolle praktijkcasussen illustreren we in deze lezing dat het anders kan. Multidisciplinaire samenwerking tussen gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeraars kan zorgen dat kostbare heropnames voorkomen worden en perspectief op participatie weer in zicht komt.
Spreker: Peer van der Helm (Lector Residentiële Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden)

De rol van data
Thema: Kennis & onderzoek

In samenspraak met gemeenten is een rapportage m.b.t. beschermd wonen (en tevens beschermd thuis) ontwikkeld. Het rapport bevat indicatoren over achtergrondkenmerken, zorgpaden en verhuisbewegingen van cliënten in beschermd wonen. Zorgpaden biedt inzicht in de cliëntbewegingen tussen Wmo, BW, Wlz, Zvw-GGZ. Deze rapportage wordt continu doorontwikkeld, zo wordt er nu aandacht besteed aan ‘de mate van ambulantisering’. Dit sluit beter aan bij de ontwikkeling die veel gemeenten doormaken waarin zij inzetten op het sneller laten uitstromen van cliënten die beschermd wonen naar een meer zelfstandige woonsituatie. Tijdens deze workshop wordt de rapportage gevisualiseerd, wordt in gesprek gegaan over wat de rapportage voor een ieder concreet kan betekenen en wordt stil gestaan bij aanvullende behoeften.
Sprekers: Janneke Lummen en Brenda de Zeeuw (VNG)

Escaperoom Ontsnap uit de Schulden
Thema:

Hoe voelt het om in de schulden te zitten? Hoe ga je om met de financiële stress en hoe kom je hier weer uit? Met de Escaperoom 'Ontsnap uit de Schulden' ga je door middel van verschillende opdrachten ontdekken hoe belangrijk het is om mensen in de schulden van goede hulp te voorzien. Daarbij wordt onder andere ook de E-learning financiële educatie toegelicht.
Spreker: Marthe Riemeijer (Valente)

De transformatieversneller op de Noord Veluwe. Dienstbaar, present en actief!
Thema: Transformeren 

In de Noord Veluwe wordt binnen MO/BW al jaren gewerkt met transformatieversnellers. Wie zijn zij? Wat doen zij? Waarom werkt het? Hoe werken zij samen en hoe komen ze tot resultaat? Met een paar mooie voorbeelden laten we zien hoe normaliseren, flexibiliseren en variëren leidde tot een beschermd thuis met 24/7 ondersteuning vanuit het Noord-Veluwse Regioteam. 
Sprekers: Bert van Putten en Gerrit Huisman (regio Noord Veluwe)

Preventiescanner als leidraad bij het voorkomen van dakloosheid
Thema: Preventie

Dakloosheid is een van de meest extreme vormen van sociale uitsluiting. Hoe zorgen we voor een sterke preventieve aanpak? De afgelopen jaren is door de Preventie Alliantie hier hard aan gewerkt. Inmiddels hebben zeven regio’s met veertig gemeenten mee gedaan aan de ‘Preventiescan’ die is ontwikkeld door Judith Wolf en die zicht geeft op de aanpak; op de kracht ervan en op kansen voor verbetering. In deze deelsessie hoor je over de belangrijkste resultaten van de Preventiescanner. En bespreken we hoe de Preventiescanner allerlei handvatten biedt voor versterking van de preventieve aanpak, als basis voor de beleidsvorming en uitvoering lokaal en regionaal.
Sprekers: Judith Wolf (hoogleraar Maatschappelijke Zorg) i.s.m. Annabel Schepers (medewerker Preventie Alliantie; Impuls, Radboudumc Nijmegen)

Uitdagingen en kansen bij de transformatie
Thema: Transformeren 

De beweging naar een beschermd thuis is een feit. Gemeenten zijn samen met betrokken partners volop bezig met de transformatie van traditioneel beschermd wonen naar een beschermd thuis. De Preventie Alliantie heeft recent een gids uitgewerkt voor de beweging naar een beschermd thuis, voortbouwend op de toekomstvisie beschermd wonen van de commissie Dannenberg. Deze workshop zet de belangrijkste inhoudelijke uitdagingen en kansen op een rij. Daarna delen de gemeenten in deze workshop informatie over eigen vraagstukken bij de inhoudelijke transformatie en gaan we in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen.
Spreker: Judith Wolf (hoogleraar Maatschappelijke Zorg, Impuls, Radboudumc Nijmegen)

Handreiking inrichting toegang beschermd wonen
Thema: Inrichtingsvragen

Diverse regio's zijn aan de slag met de inrichting van de toegang tot beschermd wonen en herijking van taken als gevolg van de doordecentralisatie. Welke verschillende manieren van werken worden in het land toegepast? Welke voor- en nadelen hebben de verschillende werkwijzes en wat zijn de elementen waar u zeker aan moet denken als u een wijziging aanbrengt in uw toegang? Het transitieteam beschermd thuis ontwikkelde een handreiking over deze vragen en onderwerpen en neemt je tijdens deze workshop mee door de handreiking. Daarbij zullen verschillende voorbeelden uit het land aan bod komen en is er voldoende ruimte om eigen vragen en dilemma's in te brengen.
Spreker: Alette van Dijk (transitieteam Beschermd Thuis)

Handreiking financiering en spreiding
Thema: Inrichtingsvragen

Een belangrijke knop waar je als regio aan kunt draaien is de financiering van beschermd wonen en beschermd thuis. Maar hoe verhoudt financiering zich tot de visie en het beleid dat je regionaal wilt voeren? Welke keuzes kun je maken op het gebied van financiering en met welke factoren moet je dan rekening houden? Tijdens deze workshop neemt het transitieteam beschermd thuis je mee door de verschillende facetten van financiering en hoor je voorbeelden over hoe andere regio's financiering geregeld hebben. Er is tevens ruimte om met elkaar in dialoog te gaan en tips en trucs uit te wisselen.
Spreker: Alette van Dijk (transitieteam Beschermd Thuis)

Leerkring Toegang
Thema: Inrichtingsvragen

Beschermd thuis als wenkend perspectief voor mensen in MO/BW is inmiddels bekend bij de vele stakeholders. Maar hoe geven we daar in de dagelijkse praktijk nu concreet invulling aan? In verschillende leernetwerken in Regio Flevoland, Utrecht maar ook het landelijke leernetwerk MO/BW van de VNG zijn tal van concrete praktijksituaties aan de orde geweest om Beschermd Thuis een stap verder te brengen. In onze workshop nemen we jullie graag mee in een wrap-up van al deze inzichten. Wat zijn nu de belangrijkste lessen die we kunnen optekenen? En wat vraagt dit van alle stakeholders om tot een geslaagd beschermd thuis te komen?
Sprekers: Ard Sprinkhuizen en Els Overkamp (Hogeschool Utrecht) 

FAQT-V in de praktijk
Thema: Inrichtingsvragen

Binnen de gemeente Breda hebben we de methodiek FAQT-V geïmplementeerd bij Beschermd Wonen en Begeleiding. In deze workshop krijg je een toelichting wat FAQT-V inhoudt, wat er bij de implementatie komt kijken en een voorbeeld hoe het in de praktijk wordt toegepast bij de indicatiestelling voor Beschermd Wonen.
Spreker: (onder voorbehoud) Monique van Steen          

Housing First
Thema: Wonen

Housing First Nederland is aanjager en innovator voor opschaling met het doel ‘een land zonder dakloosheid'. Wat hebben we bereikt tot op heden en waar willen we naar toe? Maar ook, wat is Housing First nu wel en wat is Housing First niet?. Deze en meer vragen over de ontwikkelingen komen aan de orde in de deelsessie over Housing First. Aan het woord komt Anke Jansen van Housing First Nederland en zoals wij er voorstaan, zou het zo maar kunnen dat zij een ervaringsdeskundige ambassadeur mee neemt, iemand die het verhaal vanuit eigen ervaring kan verrijken. 
Spreker: Anke Jansen (Housing First)   

 

               

Samenwerken en wanneer werkt het 'samen' voor de inwoners
Thema:

Verschillende perspectieven van samenwerken op het gebied van Maatschappelijke Zorg tussen de gemeenten in Holland Rijnland, komen tijdens deze workshop naar voren. Zo wordt besproken wat werkt wel en welke instrumenten zijn hierbij helpend. Natuurlijk kom ook wat werkt niet aan bod. 
Spreker: Anja de Rijk 

Bevlogen leiderschap
Thema: Regionale samenwerking

Eind juni 2022 komt er duidelijkheid over het vervolgproces van de decentralisatie Beschermd Wonen. In het bestuurlijk panelgesprek wordt stilgestaan bij de consequenties en dilemma's en hoe daar als bestuurder mee om te gaan. Ook wordt besproken hoe regio's elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.
Spreker: Bert Otten

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid
Thema: Herstelgerichte zorg

De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid beoogt gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen in het toerusten en borgen van het perspectief van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten. In deze sessie is er ruimte om binnen te lopen om vragen te stellen aan de experts van de Vliegende Brigade over het borgen van ervaringsdeskundigheid in uw organisatie. 
Spreker: Jenny de Jeu (werkplaats Como)

Uitstroom beschermd wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding in Twente
Thema: Regionale samenwerking

Op eigen benen staan na beschermd wonen. Zelfstandig wonen in de wijk, maar wel met een goed vangnet. Dat kan via het traject “Uitstroom beschermd wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding”. In Twente (centrumgemeenten Almelo en Enschede) hebben we goed werkende uitstroomafspraken met de zestien Twentse corporaties (WoON Twente) en de veertien gemeenten. Dat betekent: Binnen 6 maanden na volledige aanmelding bij woningbouwvereniging een woning op naam van de cliënt, Huurovereenkomst (met voorwaarden), Verplichte ambulante begeleiding van een minimaal een jaar na uitstroom BW.
Sprekers: Betsy Letteboer en Sigrid Kok (Cimot wonen) 

Gedragscode/keurmerk bij subsidieverlening beschermd wonen
Thema: Kwaliteit en toezicht

Vanuit de centrumgemeente Enschede werken we met een specifieke subsidieverordening, een keurmerk voor beschermd wonen en een preventieve toets als voorwaarde voor de subsidieverlening. Aanbieders moeten voldoend aan een kwalitatieve toets is voor toelating. Het keurmerk is een aantal jaar geleden ontwikkeld door aanbieders zelf. Het helpt de gemeente om goed toe te zien op kwaliteit en bedrijfsvoering van de organisatie die beschermd wonen bieden. Bureau Woesd voert dit samen met de aanbieders uit (door middel van een intercollegiale auditsystematiek).
Sprekers: gemeente Enschede en bureau Woesd (personen n.t.b.)

Zelfregie en herstel
Thema: Herstelgerichte zorg

Zelfregiecentra en herstelacademies kunnen zich in een toenemende belangstelling verheugen. Het zijn laagdrempelige voorzieningen voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen in de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis, in de collectivisering van het aanbod aan welzijnsactiviteiten, en in het verbinden van het sociaal en medisch domein. Maar wat is precies herstel, hoe werkt een zelfregiecentrum eigenlijk, en wat betekent het voor de deelnemers? De Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel biedt twee workshops aan: zelfregie en herstel; een introductie en hoe werkt dat?
Spreker: Roel Suidgeest (Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel)

Leefstijlinterventies in de praktijk
Thema: Preventie

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben baat bij meer aandacht voor de levensstijl. Helaas is hiervoor binnen o.a. de GGZ nog veel te weinig aandacht. Onderzoek en praktijkervaringen in de Noord Veluwe leren dat hierdoor op een andere manier veel positieve gezondheidseffecten bereikt kunnen worden. Dit past heel goed bij de beweging van een behandelgerichte GGZ naar een herstelgerichte GGZ. Wat wij doen en ervaren delen we graag!
Sprekers: Bert van Putten (gemeente Harderijk) en Bianca Braakhuis (GGZ Centraal)
 
Basiskennis voor beleidsprofessionals
Thema: Kennis & onderzoek 

Welke kennis rondom Beschermd Thuis heb je als professional minimaal nodig om op dat werkgebied aan de slag te kunnen? In samenwerking met diverse partners is daarvan een overzicht opgesteld, dat weergegeven is in een praatplaat. In deze workshop leggen we deze praatplaat graag aan jullie voor, om hem daarna waar nodig verder aan te vullen.
Sprekers: Judith Wolf (hoogleraar Maatschappelijke Zorg, Impuls, Radboudumc Nijmegen) en Bernd Wondergem

Kompas Ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Domeinoverstijgend bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie
Thema: Kennis & onderzoek 

Mensen met ernstige psychische problemen ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Daardoor krijgen zij te maken met verschillende zorg- en hulpverleners en (informele) ondersteuners. Dat bemoeilijkt het organiseren van samenhang in zorg, begeleiding en ondersteuning; versnippering van het aanbod ligt op de loer. Dit beïnvloedt ook de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Mensen vallen daardoor tussen wal en schip, worden niet of te laat opgemerkt of krijgen niet de passende ondersteuning. Hoe keren we het tij en kunnen we (weer) gaan werken vanuit nabijheid in plaats vanuit domeinen en bijbehorende wetten en regels? Wat is er nodig om écht te vertrekken vanuit de hulpvrager en zijn of haar naasten? In deze sessie laten we aan de hand van concrete stappen zien hoe het Kompas helpt bij het zoeken naar mogelijkheden, samen met de hulpvrager, zijn of haar naasten en zo bijdraagt aan samenhang, kwaliteit én innovatie. Met uiteindelijk een betere kwaliteit van leven van de mens om wie het gaat. Sprekers: Jessica de Nijs en Christine Kuiper (kenniscentrum Phrenos)

Digitale vormen van toezicht beschermd wonen
Thema: Inrichtingsvragen 

Toezicht is een belangrijk onderdeel van Beschermd Wonen. In Beschermd Wonen zijn we bezig met de beweging naar Beschermd Thuis. Dit betekent dat we voor nieuwe uitdagingen staan. Hoe organiseren we toezicht in deze veranderende context? Dit mede in het licht van te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en lange aanrijtijden in landelijke gebieden. Kunnen we slimme digitale oplossingen bedenken waarmee we wel recht blijven doen aan gewenste beschikbaarheid? Welke mogelijkheden kunnen we met elkaar bedenken en waar is hier al ervaring in opgedaan. Hierover willen we graag in gesprek met jullie in deze workshop.
Sprekers: Marloes Edelenbos en Baukje Besling (Groninger gemeenten)

top

Beschermd Thuis

De transitie naar Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (BT) is erop gericht mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk als gelijkwaardig burger te laten deelnemen in de samenleving.  Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie beschikbaar is. Daarom zetten we samen een duurzame beweging in gang om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: van beschermd wonen naar een beschermd thuis. 

Kijk op Beschermd Thuis | VNG voor meer informatie over o.a. de implementatie van het woonplaatsbeginsel, het objectief verdeelmodel, regionale samenwerking en de inning van de eigen bijdrage.

Praktische informatie

Datum
Her Nazomerfestival Beschermd Thuis vindt plaats op woensdag 14 september van 10.00 - 17.00 uur.

Locatie
Theater Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn
Bekijk de routebeschrijving

Doelgroep
Ambtenaren en bestuurders van gemeenten, zorgorganisaties en cliëntvertegenwoordigers 

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk via deze inschrijflink

Voor de workshops is geen inschrijving nodig. Je kiest op de dag zelf je programma.

Kosten
Het Nazomerfestival Beschermd Thuis is kostenloos toegankelijk. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking van VNG en ZonMw.

Afmelden
Lukt het toch niet om te komen, laat ons dit s.v.p. tijdig weten (uiterlijk een week van tevoren).

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen via 070 - 373 84 58 of vngconnectcongressen@vng.nl.

Te zijner tijd vindt u hier meer informatie over de dag: bijvoorbeeld randprogramma, lunch, FAQ m.b.t. mogelijke vragen.

 

top