Programma

Het programma van het Nazomerfestival is per thema ingedeeld.
Indien een presentatie beschikbaar is, vind u deze bij de korte toelichting van de sessie.

De thema's:

Thema: Kennis & onderzoek 

Basiskennis voor beleidsprofessionals
Welke kennis rondom Beschermd Thuis heb je als professional minimaal nodig om op dat werkgebied aan de slag te kunnen? In samenwerking met diverse partners is daarvan een overzicht opgesteld, dat weergegeven is in een praatplaat. In deze workshop leggen we deze praatplaat graag aan jullie voor, om hem daarna waar nodig verder aan te vullen.
Sprekers: Judith Wolf (hoogleraar Maatschappelijke Zorg, Impuls, Radboudumc Nijmegen) en Bernd Wondergem

Presentatie

De rol van data
In samenspraak met gemeenten is een rapportage m.b.t. beschermd wonen (en tevens beschermd thuis) ontwikkeld. Het rapport bevat indicatoren over achtergrondkenmerken, zorgpaden en verhuisbewegingen van cliënten in beschermd wonen. Zorgpaden biedt inzicht in de cliëntbewegingen tussen Wmo, BW, Wlz, Zvw-GGZ. Deze rapportage wordt continu doorontwikkeld, zo wordt er nu aandacht besteed aan ‘de mate van ambulantisering’. Dit sluit beter aan bij de ontwikkeling die veel gemeenten doormaken waarin zij inzetten op het sneller laten uitstromen van cliënten die beschermd wonen naar een meer zelfstandige woonsituatie. Tijdens deze workshop wordt de rapportage gevisualiseerd, wordt in gesprek gegaan over wat de rapportage voor een ieder concreet kan betekenen en wordt stil gestaan bij aanvullende behoeften.
Sprekers: Janneke Lummen en Brenda de Zeeuw (VNG)

PresentatieKompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven
Mensen met ernstige psychische problemen ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Daardoor krijgen zij te maken met verschillende zorg- en hulpverleners en (informele) ondersteuners. Dat bemoeilijkt het organiseren van samenhang in zorg, begeleiding en ondersteuning; versnippering van het aanbod ligt op de loer. Dit beïnvloedt ook de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Mensen vallen daardoor tussen wal en schip, worden niet of te laat opgemerkt of krijgen niet de passende ondersteuning. Hoe keren we het tij en kunnen we (weer) gaan werken vanuit nabijheid in plaats vanuit domeinen en bijbehorende wetten en regels? Wat is er nodig om écht te vertrekken vanuit de hulpvrager en zijn of haar naasten? In deze sessie laten we aan de hand van concrete stappen zien hoe het Kompas helpt bij het zoeken naar mogelijkheden, samen met de hulpvrager, zijn of haar naasten en zo bijdraagt aan samenhang, kwaliteit én innovatie. Met uiteindelijk een betere kwaliteit van leven van de mens om wie het gaat. 
Sprekers: Jessica de Nijs en Christine Kuiper (kenniscentrum Phrenos)

Presentatie

Een stelsel dat helpt
Mensen die vanwege hun psychische problematiek (tijdelijk) beschermd moeten wonen, worden in de eerste plaats geholpen door naasten en door bevlogen en ervaren professionals werkzaam bij zorgaanbieders. Zij opereren op hun beurt weer in een stelsel, een kader van wet- en regelgeving. Zo’n stelsel kan professionals en aanbieders faciliteren om het goede te doen, of dit juist belemmeren. Kortgeleden is de bestuurlijke keus gemaakt voor hoe dit stelsel er in de toekomst uit moet gaan zien. Daarmee staan we aan de vooravond van een transformatie op het gebied van beschermd wonen. Maar hoe ziet deze transformatie eruit en wat betekent dit voor wat gemeenten en andere partijen te doen hebben? Thijs van den Broek, lid van het transitieteam beschermd wonen, neemt je in deze workshop hierin mee.
Spreker: Thijs van den Broek (AEF)

Presentatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Top

Thema: Organiseren

FAQT-V in de praktijk
Binnen de gemeente Breda hebben we de methodiek FAQT-V geïmplementeerd bij Beschermd Wonen en Begeleiding. In deze workshop krijg je een toelichting wat FAQT-V inhoudt, wat er bij de implementatie komt kijken en een voorbeeld hoe het in de praktijk wordt toegepast bij de indicatiestelling voor Beschermd Wonen.
Sprekers: Eefje Janssens & Francis Michiels (gemeenten Breda) en Rob de Rek (Factum)

Presentatie

Handreiking financiering en spreiding
Een belangrijke knop waar je als regio aan kunt draaien is de financiering van beschermd wonen en beschermd thuis. Maar hoe verhoudt financiering zich tot de visie en het beleid dat je regionaal wilt voeren? Welke keuzes kun je maken op het gebied van financiering en met welke factoren moet je dan rekening houden? Tijdens deze workshop neemt het transitieteam beschermd thuis je mee door de verschillende facetten van financiering en hoor je voorbeelden over hoe andere regio's financiering geregeld hebben. Er is tevens ruimte om met elkaar in dialoog te gaan en tips en trucs uit te wisselen.
Spreker: Alette van Dijk en Samuël Verpalen (transitieteam Beschermd Thuis)

Presentatie 1 Presentatie 2

Handreiking inrichting toegang beschermd wonen
Diverse regio's zijn aan de slag met de inrichting van de toegang tot beschermd wonen en herijking van taken als gevolg van de doordecentralisatie. Welke verschillende manieren van werken worden in het land toegepast? Welke voor- en nadelen hebben de verschillende werkwijzes en wat zijn de elementen waar u zeker aan moet denken als u een wijziging aanbrengt in uw toegang? Het transitieteam beschermd thuis ontwikkelde een handreiking over deze vragen en onderwerpen en neemt je tijdens deze workshop mee door de handreiking. Daarbij zullen verschillende voorbeelden uit het land aan bod komen en is er voldoende ruimte om eigen vragen en dilemma's in te brengen.
Spreker: Alette van Dijk en Samuël Verpalen (transitieteam Beschermd Thuis)

Presentatie 1 Presentatie 2

Preventieve toets en keurmerk als voorwaarde voor subsidieverlening
Vanuit de centrumgemeente Enschede werken we met een specifieke subsidieverordening, een keurmerk voor beschermd wonen en een preventieve toets als voorwaarde voor de subsidieverlening. Aanbieders moeten voldoend aan een kwalitatieve toets is voor toelating. Het keurmerk is een aantal jaar geleden ontwikkeld door aanbieders zelf. Het helpt de gemeente om goed toe te zien op kwaliteit en bedrijfsvoering van de organisatie die beschermd wonen bieden. Bureau Woesd voert dit samen met de aanbieders uit (door middel van een intercollegiale auditsystematiek).
Sprekers: Paul Roessen (bureau Woesd) en Miriam Bathoorn (gemeente Enschede)

Presentatie

Het belang van Forensisch Beschermd Wonen
In deze workshop vertellen Valente en het Leger des Heils meer over de forensische zorg en specifiek over de forensische zorg die in beschermd wonen locaties geboden wordt. Wat is de nut en noodzaak van de forensische zorg en welk effect heeft dit op gemeenten en de inwoners. Daarnaast wordt er gesproken over samenwerking met het sociaal domein en hoe passende vervolgzorg kan bijdragen aan het slagen van een forensisch traject.
Sprekers: Tonny van Hensbergen (Valente) i.s.m. het Leger des Heils

Presentatie
Wmo Toezicht en kwaliteit
Voor het organiseren van goede zorg is toezicht op kwaliteit belangrijk. De gemeente Tilburg heeft dit aan den lijve ondervonden en zal tijdens de workshop ingaan op de praktijkervaringen. Vanuit de VNG wordt informatie gegeven over de laatste ontwikkelingen en de acties die landelijk worden ingezet.
Sprekers: Angela Brunink (VNG), Mia Hagen (VNG), Jan de Brouwer en Geert van der Schoor (Tilburg)


Uitstroom beschermd wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding
Op eigen benen staan na beschermd wonen. Zelfstandig wonen in de wijk, maar wel met een goed vangnet. Dat kan via het traject “Uitstroom beschermd wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding”. In Twente (centrumgemeenten Almelo en Enschede) hebben we goed werkende uitstroomafspraken met de zestien Twentse corporaties (WoON Twente) en de veertien gemeenten. Dat betekent: Binnen 6 maanden na volledige aanmelding bij woningbouwvereniging een woning op naam van de cliënt, Huurovereenkomst (met voorwaarden), Verplichte ambulante begeleiding van een minimaal een jaar na uitstroom BW.
Sprekers: Betsy Letteboer en Sigrid Kok (Cimot wonen)

Presentatie

Digitale vormen van toezicht beschermd wonen
Toezicht is een belangrijk onderdeel van Beschermd Wonen. In Beschermd Wonen zijn we bezig met de beweging naar Beschermd Thuis. Dit betekent dat we voor nieuwe uitdagingen staan. Hoe organiseren we toezicht in deze veranderende context? Dit mede in het licht van te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en lange aanrijtijden in landelijke gebieden. Kunnen we slimme digitale oplossingen bedenken waarmee we wel recht blijven doen aan gewenste beschikbaarheid? Welke mogelijkheden kunnen we met elkaar bedenken en waar is hier al ervaring in opgedaan. Hierover willen we graag in gesprek met jullie in deze workshop.
Sprekers: Marloes Edelenbos en Baukje Besling (Groninger gemeenten)

Presentatie

Integrale aanpak jongvolwassenen
1 op 7 jongeren tussen de 16 en 27 jaar heeft serieuze problemen op het pad naar volwassenheid. Ze hebben hulp, ondersteuning èn perspectief nodig. Het versterken van de vijf pijlers van zelfstandigheid zorgt voor een
stevige basis bij jongeren in de overgang naar volwassenheid. In deze sessie gaan we in op hoe die integrale aanpak van jongeren eruit ziet en hoe deze in de praktijk van een gemeente werkt. Welke keuzes kun je maken en waarom? Hierover gaan we in gesprek.
Sprekers: Edgar Oomen, projectleider aanpak kwetsbare jongvolwassenen (VNG) samen met een gemeente (nog onbekend)

Presentatie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Top

Thema: Preventie & herstel

Terugspeeltheater over ervaringsdeskundigheid
Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een waardevol, maar soms ook moeizaam proces. Zonder oordeel naar elkaar luisteren kan helpen om deze beweging verder te brengen. Dat is ook hoe Theater Draad werkt. Zij maken Terugspeeltheater, waar goed luisteren de basis is om te kunnen spelen. Laat je verrassen hoe zij dat doen en luister mee naar de spontaan ingebrachte verhalen. Kijk naar hoe de acteurs en muzikanten dit integer verklanken en verbeelden. Daardoor ontstaan mooie inzichten.
Performance: Theater Draad

Zelfregie en herstel; een introductie
Tien jaar geleden waren zelfregie- en herstelinitiatieven een zeldzaam fenomeen. Tegenwoordig zijn er in Nederland 120 initiatieven die 80.000 mensen bereiken, en de aantallen zijn groeiende. Zelfregie en herstel spelen een belangrijke rol in de versterking van de sociale basis en bij de maatschappelijke participatie en empowerment van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar wat is dat precies, zelfregie? Wat wordt bedoeld met herstel? Waarom is dat interessant voor een gemeente? De Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel geeft een antwoord op deze vragen in een interactieve lezing voor mensen voor wie het onderwerp nieuw is.
Spreker: Roel Suidgeest (Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel)
Samenwerken voor jongvolwassenen
Jongeren en jongvolwassenen die in beschermd wonen terecht komen hebben vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis met niet zelden een langdurig verblijf in instellingen. Recent onderzoek laat zien dat er daarna van participatie niet veel meer terecht komt. Aan de hand van een aantal succesvolle praktijkcasussen illustreren we in deze lezing dat het anders kan. Multidisciplinaire samenwerking tussen gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeraars kan zorgen dat kostbare heropnames voorkomen worden en perspectief op participatie weer in zicht komt.
Spreker: Peer van der Helm (Lector Residentiële Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden)Zelfregie en herstel; hoe werkt dat?
Zelfregiecentra en herstelacademies bieden geen hulpverlening maar peer support met gelijkwaardigheid en wederkerigheid als belangrijkste waarden. Ze creëren een sociale omgeving waaraan iedereen naar wens en vermogen kan bijdragen, een vrije ruimte waar mensen herstelondersteunende activiteiten kunnen ontwikkelen. Hoe gaat dat in de praktijk? Wat vraagt het van de ervaringsdeskundigen? Hoe ondersteun je iemand in zijn herstelproces zonder een begeleidersrol aan te nemen? De Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel geeft twee voorbeelden van herstelondersteunende projecten.
Sprekers: Hans Zuidema, coördinator Voorlichtingspool bij Stichting Focus in Zwolle, en Robert van Andel, coördinator herstelcursussen- en activiteiten bij Vriendendiensten in Deventer

Ontsnap uit de Schulden
Hoe voelt het om in de schulden te zitten? Hoe ga je om met de financiële stress en hoe kom je hier weer uit? Met de Escaperoom 'Ontsnap uit de Schulden' ga je door middel van verschillende opdrachten ontdekken hoe belangrijk het is om mensen in de schulden van goede hulp te voorzien. Daarbij wordt onder andere ook de E-learning financiële educatie toegelicht.
Sprekers: Aart -Jan Dingemanse (Valente) en Annemarie de Jonge (Kwintes) 

Preventiescanner als leidraad bij het voorkomen van dakloosheid
Dakloosheid is een van de meest extreme vormen van sociale uitsluiting. Hoe zorgen we voor een sterke preventieve aanpak? De afgelopen jaren is door de Preventie Alliantie hier hard aan gewerkt. Inmiddels hebben zeven regio’s met veertig gemeenten mee gedaan aan de ‘Preventiescan’ die is ontwikkeld door Judith Wolf en die zicht geeft op de aanpak; op de kracht ervan en op kansen voor verbetering. In deze deelsessie hoor je over de belangrijkste resultaten van de Preventiescanner. En bespreken we hoe de Preventiescanner allerlei handvatten biedt voor versterking van de preventieve aanpak, als basis voor de beleidsvorming en uitvoering lokaal en regionaal.
Sprekers: Judith Wolf (hoogleraar Maatschappelijke Zorg) i.s.m. Annabel Scheepers (medewerker Preventie Alliantie; Impuls, Radboudumc Nijmegen)

Presentatie

Leefstijlinterventies in de praktijk
Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben baat bij meer aandacht voor de levensstijl. Helaas is hiervoor binnen o.a. de GGZ nog veel te weinig aandacht. Onderzoek en praktijkervaringen in de Noord Veluwe leren dat hierdoor op een andere manier veel positieve gezondheidseffecten bereikt kunnen worden. Dit past heel goed bij de beweging van een behandelgerichte GGZ naar een herstelgerichte GGZ. Wat wij doen en ervaren delen we graag!
Sprekers: Bert van Putten (gemeente Harderwijk) en Bianca Braakhuis (GGZ Centraal)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Top

Thema: Transformeren

Opbrengsten leernetwerken Toegang MO/BW
Beschermd thuis als wenkend perspectief voor mensen in MO/BW is inmiddels bekend bij de vele stakeholders. Maar hoe geven we daar in de dagelijkse praktijk nu concreet invulling aan? In verschillende leernetwerken in Regio Flevoland, Utrecht maar ook het landelijke leernetwerk MO/BW van de VNG zijn tal van concrete praktijksituaties aan de orde geweest om Beschermd Thuis een stap verder te brengen. In onze workshop nemen we jullie mee in een wrap-up van al deze inzichten. Wat zijn nu de belangrijkste lessen die we kunnen optekenen? Wat vraagt dit van de verschillende stakeholders om van een huis een beschermd thuis te maken? Graag gaan we met elkaar in gesprek!
Sprekers: Saskia Schurman (ervaringsdeskundige), Ineke Baas (Valente/Hogeschool Utrecht, Ard Sprinkhuizen (Hogeschool Windesheim) en Els Overkamp (Hogeschool Utrecht).

Presentatie

Bevlogen en verbindend leiderschap: het bestuurlijk gesprek
Eind juni 2022 komt er duidelijkheid over het vervolgproces van de decentralisatie Beschermd Wonen. De VNG heeft vorig jaar als onderdeel van de transformatie bestuurlijke intervisie tussen betrokken wethouders geïntroduceerd. Ervaringen en dilemma’s ten aanzien van de transformatie werden zo tussen wethouders in kleine groepen gedeeld. In deze sessie gaan we kort in op de meerwaarde van dit instrument en aansluitend wordt in een bestuurlijk panelgesprek stilgestaan bij de consequenties en dilemma's en hoe daar als bestuurder mee om te gaan. Ook wordt besproken hoe regio's elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.
Spreker: Bert Otten, bestuurlijk ambassadeur VNG

Presentatie

Goud in handen
Met de ontwikkeling van beschermd Wonen naar een Beschermd thuis is het perspectief voor mensen met psychiatrische en sociaal maatschappelijke problemen niet eerder zo groot geweest. Clemens Blaas vertelt -vanuit zijn ervaringen als professional, manager, bestuurder en toezichthouder - waarom eerdere transities mislukten en vooral wat we nu moeten doen om deze unieke kans volledig te benutten.
Spreker: Clemens Blaas (expert uit de bestuurlijke klankbordgroep Beschermd Thuis)Uitdagingen en kansen bij de transformatie
De beweging naar een beschermd thuis is een feit. Gemeenten zijn samen met betrokken partners volop bezig met de transformatie van traditioneel beschermd wonen naar een beschermd thuis. De Preventie Alliantie heeft recent een gids uitgewerkt voor de beweging naar een beschermd thuis, voortbouwend op de toekomstvisie beschermd wonen van de commissie Dannenberg. Deze workshop zet de belangrijkste inhoudelijke uitdagingen en kansen op een rij. Daarna delen de gemeenten in deze workshop informatie over eigen vraagstukken bij de inhoudelijke transformatie en gaan we in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen.
Spreker: Judith Wolf (hoogleraar Maatschappelijke Zorg, Impuls, Radboudumc Nijmegen)

Presentatie

De transformatieversneller op de Noord Veluwe
In de Noord Veluwe wordt binnen MO/BW al jaren gewerkt met transformatieversnellers. Wie zijn zij? Wat doen zij? Waarom werkt het? Hoe werken zij samen en hoe komen ze tot resultaat? Met een paar mooie voorbeelden laten we zien hoe normaliseren, flexibiliseren en variëren leidde tot een beschermd thuis met 24/7 ondersteuning vanuit het Noord-Veluwse Regioteam.
Sprekers: Bert van Putten en Gerrit Huisman (regio Noord Veluwe)

Presentatie

Samenwerken: wanneer werkt het 'samen' voor de inwoners?
Verschillende perspectieven van samenwerken op het gebied van Maatschappelijke Zorg tussen de gemeenten in Holland Rijnland, komen tijdens deze workshop naar voren. Zo wordt besproken wat werkt wel en welke instrumenten zijn hierbij helpend. Natuurlijk kom ook wat werkt niet aan bod.
Spreker: Anja de Rijk en Lucia Overpelt

Presentatie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Top

Thema: Wonen

Kamers met aandacht
Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren die uitstromen uit (jeugd)zorg, dakloos zijn of dit dreigen te raken kamers bij particulieren in huur- en koopwoningen. Naast ambulante begeleiding is ook informele steun aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van huisgenoten of betrokken buren. 
Spreker: Bianca van der Neut

Presentatie

Een thuis voor iedereen: goede huisvesting voor aandachtsgroepen
Hoe maak je bestuurlijke keuzes in het gevecht om woonplekken voor doelgroepen? Welke afwegingen spelen hierbij? Wat betekent het voor de wachttijd van 'gewone' burgers? Welke van uw collega wethouders heeft u daarbij nodig? Deze vragen - maar ook die vraag van u - staan centraal in deze workshop over Een thuis voor iedereen! Gericht op bestuurders, maar zeker ook geschikt voor adviseurs. 
Sprekers: Henriëtte Rombouts (directeur Wonen van de gemeente Amsterdam en deelnemer aan het interbestuurlijke directeurenoverleg Een thuis voor iedereen) en Hugo Bakkum

Presentatie

Thuis voor Iedereen in Utrecht
In deze workshop geeft Willem een toelichting op het Programma Thuis voor Iedereen in Utrecht, een samenwerking tussen Wonen en het Sociaal Domein. De gemeente Utrecht heeft hierin een aantal actielijnen uitgewerkt om de vraag- en aanbodzijde voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen steviger bij elkaar te brengen. Onderwerpen die in deze workshop voorbij zullen komen zijn o.a. gemengd wonen als woonconcept voor mensen die uit- of instromen vanuit Beschermd Wonen, het versneld aanjagen van betaalbare, tijdelijke woonruimte voor bijzondere doelgroepen en het dilemma van het verdelingsvraagstuk: hoe maak je als gemeente scherpe keuzes tussen vraag en aanbod in je sociale woningvoorraad en hoe voer je hierover het gesprek met opvangpartijen, woningcorporaties en belangenbehartigers?
Spreker: Willem ten Voorde (Programmacoördinator Thuis voor Iedereen – gemeente Utrecht)

PresentatieHousing First

Housing First Nederland is aanjager en innovator voor opschaling met het doel ‘een land zonder dakloosheid'. Wat hebben we bereikt tot op heden en waar willen we naar toe? Maar ook, wat is Housing First nu wel en wat is Housing First niet?. Deze en meer vragen over de ontwikkelingen komen aan de orde in de deelsessie over Housing First. Aan het woord komt Anke Jansen van Housing First Nederland en zoals wij er voorstaan, zou het zo maar kunnen dat zij een ervaringsdeskundige ambassadeur mee neemt, iemand die het verhaal vanuit eigen ervaring kan verrijken.
Spreker: Anke Jansen (Housing First)

Stigmatisering tegengaan door de inzet van bewustwordingsbijeenkomsten
Steeds meer mensen met een psychische aandoening en/of een recente achtergrond van dakloosheid verblijven niet in een instelling, maar wonen zelfstandig thuis. Vaak wordt hun gedrag niet begrepen en worden zij gemeden of uitgesloten en van een stempel voorzien. Dit stigmatiseren heeft ingrijpende gevolgen. Samen Sterk Zonder Stigma ontwikkelde bewustwordingsbijeenkomsten voor wijkbewoners en professionals om stigmatisering tegen te gaan. In deze workshop leer je wat bewustwordingsbijeenkomsten zijn, hoe deze zijn opgebouwd, wat de rol is van mensen met ervaring, wie je moet betrekken en waar je aan moet denken bij de organisatie van de bijeenkomsten. Ook krijg je inzicht in de werkzame principes en delen we resultaten uit onderzoek. Een ervaringsdeskundige deelt zijn ervaringen met stigma en zelfstigma en vertelt hoe het is om een rol te spelen bij de bewustwordingsbijeenkomsten.
Sprekers: Petra van der Horst (Mind), Dorieke Wewerinke (Hogeschool Utrecht) en M'hammed Akrim (MO Den Bosch)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Top