Presentaties

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende workshops en, indien beschikbaar, de presentatie. 

RONDE 1: 10.30 – 11.15/11.30 UUR

1.1 Praktijkvoorbeeld: doordecentralisatie BW en MO in de Meierij en Bommelerwaard
De gemeenten in de regio Meierij-Bommelerwaard (regio Den Bosch) hebben de afgelopen jaren een eigen vorm van regionale samenwerking en doordecentralisatie ontwikkeld. Met o.a. decentrale toegang, lokale uitvoeringsprogramma’s, uitvoeringsmiddelen voor regiogemeenten, lokale urgentieregelingen, spreiding van opvangvoorzieningen. Ze gaan er graag over in gesprek.

1.2 Zachtjes met de buren
Lessen uit het Living Lab Eerst een Thuis rond Landen in de wijk
Het Nationale Actieplan Dakloosheid ‘Eerst Een Thuis’ heeft als speerpunt mensen die met dak- of thuisloosheid te kampen hebben zoveel mogelijk en zo snel mogelijk zelfstandig te huisvesten. In 16 Utrechtse gemeenten is binnen het ‘Living Lab Eerst Een Thuis’ ruim 2,5 jaar geëxperimenteerd met deze aanpak. In deze workshop delen we de belangrijkste uitkomsten uit het actieonderzoek dat de Hogeschool Utrecht met bewoners en met betrokkenen van gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties uitvoerde. We gaan in op (zelf)stigma, begeleiding rond burencontact, de samenwerking tussen verhuurders en zorgorganisaties en het belang van permanente huisvesting voor het van een huis een thuis maken.

1.3 Radicale vernieuwing: organiseren vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
Ontdek de kracht van lokale gemeenschappen. Wat gebeurt er wanneer je als gemeente ruimte geeft aan initiatieven vanuit de lokale samenleving? Tijdens deze workshop ontdek je wat er ontstaat wanneer je mensen benadert vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Het 8ste Werk is zo’n initiatief: aan de rand van Kampen vind je een oase waar betrokkenen een erf delen op basis van gelijkwaardigheid. Deze plek biedt ruimte aan mensen die in de knel zitten, geen huis hebben of elkaar gewoon willen ontmoeten en helpen. Hier komen geen indicaties aan te pas, ook niet voor de financiering. Het uitgangspunt is: Groot denken, klein (en samen) doen. Bij Het 8ste Werk doet iedereen ertoe. “Als mensen er voor elkaar zijn, is de meeste zorg overbodig." Deze sessie wordt georganiseerd vanuit LOC Waardevolle zorg en Het 8ste Werk.

1.4 Monopoly
Stop dakloosheid en transformeer je stad. De bedoeling van Monopoly: door het kopen van huizen en hotels de rijkste speler te worden en een monopolypositie te bemachtigen. Wij doen het tegenovergestelde: wij willen kennis delen, elkaar inspireren en samenwerken zodat we onze eigen organisatie en stad zo transformeren dat iedereen een thuis heeft. In plaats van straten, huizen en hotels te kopen, koop je actielijnen van het plan dakloosheid. En je kijkt waarin je je geld wil investeren. Zo committeer je je aan een actielijn. Daarnaast zijn er spelelementen waarbij je kunt aangeven waarin je gevangen zit in het systeem (de gevangenis) of actie/doe-kaarten of vraagkaarten etc. Ben je nieuwsgierig naar het spel, doe dan mee! 

1.5 (BESLOTEN) Bijeenkomst Coalitie Dakloosheid (11.00-12.30 uur)
Dit is een besloten bijeenkomst van de Coalitie tegen Dakloosheid. De deelnemers van dit overleg zijn hiervoor door de organisatoren uitgenodigd.

1.6 Woonplaatsbeginsel
Een onderdeel van de beweging naar Beschermd Thuis is de invoering van het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen. In deze workshop nemen we je op een interactieve wijze mee in het hoe, wat en waarom van dit woonplaatsbeginsel. Vervolgens nemen we aan de hand van enkele stellingen de uitdagingen door waar gemeenten en aanbieders voor staan als ze het woonplaatsbeginsel in hun regio invoeren. Er zal een regio aanwezig zijn die al vooruitloopt op deze ontwikkeling en het eerlijke verhaal kan vertellen over waar ze tegenaan lopen maar ook over de meerwaarde die ze ervaren, die het voor hen de moeite waard maakt.

1.7 Beter zicht op dak- en thuisloosheid met de ETHOS-Light telmethode
Inzicht in de omvang en aard van dak- en thuisloosheid zou het startpunt moeten vormen voor beleid gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid, maar in Nederland is dit inzicht er niet. Om de groep dak- en thuisloze mensen gedegen in kaart te brengen, introduceerden Kansfonds en Hogeschool Utrecht de ETHOS en ETHOS-Light classificatie in Nederland met een bijbehorende telling. In deze workshop informeren we jullie over de ETHOS-Light definitie en classificatie van dakloosheid, die in het Nationaal Actieplan Dakloosheid 2023-2030 wordt genoemd als nieuwe leidende definitie van dakloosheid in Nederland. We delen de ervaringen met en resultaten van de eerste telonderzoeken op basis van ETHOS-Light en lichten toe hoe centrum- én regiogemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen. 

1.8 (BESLOTEN) Basisnetwerk BW
Dit is een besloten bijeenkomst van Valente. De deelnemers van dit overleg weten dat zij hiervoor zijn uitgenodigd.

RONDE 2: 11.45 – 12.30/12.45 UUR

2.1 Einde forensische zorg, wat dan?
Veel aanbieders van beschermd wonen hebben naast reguliere plaatsen ook plaatsen voor cliënten met een forensische titel. Deze cliënten zijn in aanraking geweest met justitie en hebben een straf of maatregel opgelegd gekregen. (Een deel van) de periode dat deze straf of maatregel van toepassing is brengen ze door in het beschermd of begeleid wonen. Na enkele maanden tot enkele jaren loopt zo'n titel af en stopt de financiering door Justitie en dan is vaak de gemeente aan zet. Wat moet er allemaal geregeld worden om het vervolg met of zonder voortgezette begeleiding tot een succes te maken en welke hobbels kom je tegen? We belichten dit vanuit 3 invalshoeken (de gemeente, de aanbieder en de cliënt). We komen met voorbeelden en casussen en met vragen voor jou als deelnemer aan de workshop.

2.2 De kracht van verbindende netwerken bij complexe psychische problemen
Hoe kun je een samenhangend en passend hulpaanbod tot stand brengen voor mensen met complexe psychische problemen? Goede samenwerking tussen meerdere disciplines (o.a. gezondheidszorg en sociaal domein), de cliënt en diens naasten is hiervoor cruciaal. Deze samenwerking kan worden vormgegeven in wat we ‘Netwerkpsychiatrie’ noemen. Netwerkpsychiatrie is een model voor het leveren van geïntegreerde zorg aan mensen met complexe psychische problemen. Het beschrijft hoe alle sectoren en initiatieven die willen bijdragen aan het herstel van de cliënt met elkaar kunnen worden verbonden. Momenteel wordt Netwerkpsychiatrie in meerdere regio’s geïmplementeerd en geëvalueerd. In deze workshop maak je kennis met Netwerkpsychiatrie en krijg je inzicht in hoe dit in de praktijk werkt.

2.3 (BESLOTEN) Bijeenkomst bestuurlijk netwerk BW/MO
De afgelopen jaren zijn regio’s aan de slag gegaan met planvorming hoe de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis concreet vorm te geven. De aanpak dakloosheid is er dit jaar prominent bijgekomen. Hoe wordt hier bestuurlijk tegenaan gekomen. Wat zijn de do en don'ts. En hoe wordt de toekomst gezien. In deze sessie gaan de wethouders uit het netwerk BW/MO met elkaar in gesprek hierover. Tevens wordt het bestuurlijk netwerk van 7 oktober voorbereid. 

2.4 Dakloosheid voorkomen met mediation
Kun je met mediation dakloosheid voorkomen? Ja, dat kan! In Amsterdam doet MokumMediation dat met behulp van professionals uit het veld. Een mediator met jarenlange hands-on ervaring werkt samen met dak- en thuislozen en organisaties die graag nog eerder willen ingrijpen en mensen willen aanmelden. Door er vroeg bij te zijn voordat het escaleert en iemand in de nacht- of crisisopvang of op straat komt te staan. In deze workshop leggen we uit wat de werkwijze is, waar je rekening mee moet houden en wat de ervaringen zijn in Amsterdam aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.  

2.6 Summerschool XS: Aan de slag met Regioplannen dakloosheid
| posters
In de zomer organiseerde het ministerie van VWS met het IPW een viertal Summerschools om invulling te geven aan de Regioplannen dakloosheid die eind dit jaar af moeten zijn. Voor wie dit heeft moeten missen is er nu de Summerschool XS: in een uur de belangrijkste highlights die jou de input geven om het aantal dak- en thuislozen al vóór 2023 terug te brengen naar nul!

2.7 Handreiking Financiën
Wanneer de voorgenomen doordecentralisatie van beschermd wonen plaats gaat vinden, zullen alle gemeenten hier de middelen voor ontvangen. Tegelijkertijd wordt wel van hen gevraagd dat zij regionaal samen blijven werken. Dat kan op tal van verschillende manieren. Om die samenwerking duurzaam te houden, zijn bijpassende financiële afspraken nodig. In deze workshop nemen we je mee in de thema’s waarover afspraken gemaakt kunnen of moeten worden en welke afwegingen je dan kunt maken. Ook -of vooral juist- voor niet-financials bedoeld!

RONDE 3: 13.30 - 14.30 UUR

3.1 Samen ontwerpen: kleurrijk aanbesteden 2.0
Zwolle is een inclusieve stad waar iedereen kan zijn wie hij/zij is en waarin we omzien naar elkaar. Een stad waar mensen wonen op een plek die bij hun past. De transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis wonen vraagt om een palet van innovatieve woonvormen. Gemengd wonen in community ’s is daar een voorbeeld van. Zwolle zet daar volop op in. Een unieke vorm van aanbesteden zal leiden tot een bijzondere vorm van co-creatie tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnspartners en gemeente en tot meer innovatieve woonvormen. Leden van het aanbestedingsteam en woningcorporatie vertellen in deze sessie over gestarte succesvolle pilots, de aanbesteding/contractering en de ontwerpfase.

3.2 Workshop Rap: met rijm en ritme naar de kern
Waarom komt de tekst van een lied of een rap vaak zo binnen? Wolfie gaat met jou aan de slag om zelf met rijm, ritme en beelden snel de kern te raken in een rap. (Maximaal 12 deelnemers!)

3.3 Succesvol zelfstandig wonen in de wijk met begeleiding. Het promotieonderzoek naar Beschermd Thuis
Sinds het rapport van de commissie Dannenberg in 2015 is er in Nederland veel ontwikkeld voor mensen met ernstige psychische kwetsbaarheden. Dit proces staat bekend als ‘Beschermd Thuis’. Maar waar zou Beschermd Thuis aan moeten voldoen? Wie is ervoor verantwoordelijk? Voor wie werkt Beschermd Thuis? En onder welke omstandigheden? Wat kan de buurt betekenen voor cliënten die zelfstandig gaan wonen? Belangrijke vragen die we tijdens het onderzoek proberen te beantwoorden d.m.v. een literatuuronderzoek, concept mapping met experts, vragenlijstonderzoek en interviews met cliënten en actoren uit verschillende buurten. Tijdens de workshop zullen de (voorlopige) resultaten van het onderzoek gedeeld worden en is er ruimte voor vragen en interactie.

3.4 VGN’s (innovatie)Lab 2030: het verschil maken in grote transitieopgaven
Verschillende sectoren staan voor grote (maatschappelijke) uitdagingen. We zullen deze uitdagingen, zo ook in de gehandicaptenzorg, anders moeten bekijken en organiseren. Buiten de gebaande paden. Vanuit een gedeelde visie en stip op de horizon. Maar hoe doen we dat dan concreet? Dat weet niemand precies. We zullen moeten ontdekken en leren. Daarom hebben we plekken nodig waar professionals de tijd en ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe oplossingen. Hiervoor ontwikkelde de VGN samen met experts het Lab 2030. In een workshop van een uur nemen we jou mee in dit vruchtbare concept. En ontdek je werkzame principes en hoe zo’n concept in jouw omgeving en situatie kan werken. Kijk voor meer informatie op de website van VGN

3.5 Ervaringskennis toepassen in beleid én ondersteuning
In de regio Gooi en Vechtstreek werken ervaringsdeskundigen samen in een regionaal ‘herstelteam’. Deze ervaringsdeskundigen ondersteunen niet alleen individuele inwoners met psychische kwetsbaarheden en hun omgeving, maar hun kennis en ervaring wordt ook gebruikt voor beleidsvorming in de regio. De gemeente Gooise Meren zet ervaringsdeskundigheid in binnen de eigen uitvoeringsdienst en het lokale welzijnswerk. De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt door de verschillende gemeenten in de regio en de lokaal actieve zorgaanbieders en welzijnsorganisaties nog steeds stap voor stap verder uitgebouwd. Meer informatie over de inzet van ervaringsdeskundigen in onze regio vind je op de website Herstelnetwerk.

3.6 One step beyond
Artie van Tuijn, Dirk den Hollander, Philippe Delespaul en Martijn Koopmans hebben in 2023 de position paper ‘Beschermd Wonen – One step Beyond’ gepubliceerd. Het doel was om een brede discussie te voeren over herstel en de uitdagingen van Beschermd Wonen. We willen met elkaar in dialoog gaan over hoe Beschermd Wonen zich verder kan ontwikkelen. We hebben een aantal prominente mensen uit het veld uitgenodigd om samen met de deelnemers aan de hand van een aantal stellingen in gesprek te gaan over de waarde en ontwikkelmogelijkheden van Beschermd Wonen. Zo krijgen we beter zicht op de uitdagingen van Beschermd Wonen en op de noden aan innovatie in de sector. Iedere deelnemer wordt uitgenodigd om een actieve rol in deze discussie in te nemen. Lees de position paper.

3.7 Het Beelddepot en Nederlandse gemeenten onderweg naar realistischer beeld van dakloze mensen
Welke beelden roept het woord 'dakloos' bij je op? Een verwaarloosde man in een park? Drugs- en alcoholverslaving? Overlast? Niet gek, die beelden blijven maar rondzwerven in de Nederlandse media. De realiteit van de dak- en thuisloze groep in Nederland is echter heel anders. Het probleem raakt veel andere typen mensen. Maar de hardnekkige negatieve representatie en framing van dak- en thuisloosheid houdt deze associaties in stand. Het werkt een negatief zelfbeeld bij dakloze mensen in de hand en zit constructieve beleidsoplossingen in de weg. Dat moet anders. In deze sessie delen onderzoekers van Het Beelddepot de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar beeldvorming rond dakloosheid. We laten ‘best practices’ zien, bespreken onderling hoe jouw collega’s van andere gemeenten omgaan met beelden rond dakloosheid. En je krijgt advies en handvatten om dat beeld mee helpen te veranderen. Het Beelddepot doet onderzoek naar deze stigma’s in de media. In het project werken journalisten, ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers én ervaringsdeskundigen samen om een realistischer beeld van dak- en thuisloosheid te creëren. Meer informatie? Bekijk dan de website van het Beelddepot.

3.8 Woningdelen voor doelgroepen
Veel mensen voel zich gedwongen om apart te wonen. Als je kind 18 jaar wordt en je hebt zelf een uitkering bijvoorbeeld. Terwijl als je kind echt zorg nodig heeft, samen in één huis wonen eigenlijk alleen maar voordelen zou hebben. En dat geld ook voor andere doelgroepen. In deze workshop verkennen we de barrières die woningdelen in de weg staan. En de maatregelen die gemeenten kunnen nemen om samen te wonen meer mogelijk te maken. In het bijzonder voor mensen die extra ondersteuning en aandacht nodig hebben. Krijn van Beek (Policy Design Studio) en Ellen Koster (VNG) zullen zich mede baseren op een artikel in Sociale Vraagstukken en op de inzet van de VNG en vooral ook de deelnemers aan het werk zetten. 

RONDE 4: 14.45 - 15.30 UUR

4.1 Samenwerking tussen ketenpartners; een papieren werkelijkheid of kan het echt? | Samenwerking werkinstructieImplementatie
Pameijer - Antes

Twee jaar geleden tekenden Antes en Pameijer een convenant met samenwerkingsafspraken op verschillende niveaus. Antes biedt klinische – en ambulante GGZ-behandelingen en Pameijer biedt GGZ-cliënten beschermd wonen, werken en ambulante woonondersteuning. De afspraken in het convenant gaan van bestuurlijk overleg tot het regelen van praktische verantwoordelijkheden op de werkvloer tussen behandelaar en begeleider. In deze workshop delen we wat goed werkt en wat de aandachtspunten zijn. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar jullie ervaringen.

4.2 Uitdagingen en succesfactoren van onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuisloze mensen
In gemeente Den Haag is cliëntondersteuning voor dak- en thuisloze mensen vanaf 2018 georganiseerd vanuit Straat Consulaat, een organisatie die uitsluitend de individuele en collectieve belangen behartigt voor dakloze mensen. Wij doen dat laagdrempelig, outreachend en met ervaringsdeskundige professionals en vrijwilligers: Wij gaan naar opvanglocaties, de straat op en bezoeken de plekken waar dakloze mensen verblijven. Daar gaan wij in gesprek met dakloze mensen over hun situatie, perspectief en mogelijkheden. Omdat we spreken vanuit ervaring is er meer herkenning bij de doelgroep en minder schaamte om te spreken over je problemen. Ook bij ons kantoor kunnen dak- en thuisloze mensen langskomen voor informatie over en ondersteuning bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning. Leer meer over onze werkwijze in deze workshop. 

4.3 Het moet, dus het kan!
Het regioteam op de Noord-Veluwe weet antwoorden te geven op complexe casusvragen. Maatwerk over de grenzen heen in een eigen woonsituatie. Nieuwe ervaringen opdoen die "anders doen" stimuleren. Durven experimenteren en doorgaan waar gezegd wordt dat het niet kan. En altijd de bedoeling voor ogen houden...dus het kan! 

4.4 Jongerenpanel, Betekenisvolle participatie in de praktijk: van kennis naar kunde
Goed beleid is beleid dat effectief is voor de mensen voor wie het bedoeld is. En wie weten eigenlijk het best welke effecten het beleid heeft? Het ligt voor de hand: de mensen zelf. Maar hoe werk je eigenlijk effectief en gelijkwaardig samen met (ex) dak-/thuisloze mensen voor wie je het beleid maakt? Want natuurlijk vindt iedereen participatie in beleidsprocessen belangrijk; maar dat op een betekenisvolle manier vormgeven zodat het beter beleid oplevert én ervaringskenners zelfvoldoening geeft, is makkelijker gezegd dan gedaan. In deze workshop wordt duidelijk wat betekenisvolle participatie inhoudt, zul je een inkijk krijgen in de geleerde lessen in het samenwerken met o.a. ministeries en gemeenten en denken we mee met jullie over de stappen die jullie kunnen zetten om jongeren structureel te betrekken in jullie beleidscyclus. 

4.5 Maatschappelijke effecten van preventieve interventies om opvang en langdurig beschermd wonen te voorkomen
In deze workshop neemt het transitieteam Beschermd Thuis je mee in diverse interventies die gericht zijn op het vroegtijdig bieden van ondersteuning aan inwoners die dreigend dakloos zijn en aan inwoners die zelfstandig wonen en behoefte hebben aan een sociaal vangnet. Afgelopen jaar zijn diverse voorbeelden van wonen en voorliggende voorzieningen onderzocht in de vorm van maatschappelijke effect verkenningen. De inzichten uit deze onderzoeken delen we graag tijdens deze workshop. 

4.6 Een thuis voor iedereen, een jaar verder: waar staan we nu?
Voldoende huisvesting voor bijzondere doelgroepen is een cruciale voorwaarde om de aanpak van dakloosheid te laten slagen. Het programma 'Een thuis voor iedereen' moet hierin voorzien. Laat je bijpraten door het programmateam van de VNG over waar we nu staan. Wat betekent bijvoorbeeld de val van het kabinet? Alle vragen zijn welkom!  

4.7 Langdurige ggz: Wmo of Wlz?
Het aantal mensen met psychische stoornissen dat een Wlz-indicatie krijgt is veel groter dan verwacht. Tot de dag vandaag is de instroom hoog, terwijl je juist een beweging naar meer laagdrempelige en ambulante vormen van ondersteuning zou verwachten. De vraag is of zorg uit de Wlz voor al deze mensen de best passende zorg is. Daarbij komt ook de houdbaarheid van de zorg onder druk te staan. Naar aanleiding van dit vraagstuk hebben de Nederlandse GGZ, VWS, VNG, Valente, Mind en ZN bestuurlijke afspraken gemaakt. Eén van de maatregelen is om per regio een plan van aanpak te maken. In deze workshop gaan we aan de hand van de regiobeelden en casuïstiek het gesprek met elkaar aan over passende ondersteuning en zorg voor deze doelgroep en afwegingen die hierin gemaakt (kunnen) worden. We kijken daarbij naar de korte en langere termijn. We horen graag jullie ideeën!

4.8 Aan de slag voor jongvolwassenen 16-27
We staan voor grote opgaven in de aanpak van dakloosheid onder jongvolwassenen: een dekkend landschap van preventie en woon/zorgvoorzieningen, het realiseren van geschikte en betaalbare huisvesting. Welke kansen zijn er en hoe kun je samenwerkingsprocessen versnellen? Gemeente Den Haag neemt je mee in hoe zij de strijd aangaan met dak- en thuisloosheid onder jongeren. Het voorkomen van (langdurige) opvang is de ambitie. We bespreken wat er al goed gaat en wat nog aandacht nodig heeft. Ook hoe je deze inzichten in jouw eigen praktijk kunt meenemen. Daarnaast praat het VNG-platform Sociaal Domein je bij over de landelijke integrale aanpak van jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar. Er worden landelijke actualiteiten benoemd waarbij de big 5 van 16-27 centraal staat. Hoeveel van deze domeinen weet jij al te verbinden en welke verbindingen zoek je nog? We nemen je mee in de geleerde lessen.

RONDE 5: 15.45 - 16.30 UUR

5.1 De praktijk van een Beschermd Thuis in een kleine gemeente
Gemeente Ommen is in 2022 gestart met een pilot Beschermd Thuis; door gewoon te starten en samen met partijen te leren. Ervoor zorgen dat inwoners waar mogelijk zo goed en veel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen (blijven) wonen en daar de ondersteuning krijgen die nodig is. Sinds 2022 geven we invulling aan de lokale transformatieopgave met de opgedane ervaring. Hiermee maken we de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Benieuwd naar hoe de uitvoeringspraktijk er in een kleine gemeente uitziet? Laat je inspireren door de gemeente Ommen.

5.2 Eerst een (beschermd) thuis
In het gewone leven herstellen van ontwrichting zoals dak- en thuisloosheid of langdurig psychisch lijden: dat is bij uitstek het werkterrein van ervaringsdeskundigen. Zij hebben immers aan den lijve ondervonden wat daarvoor nodig is en welk herstelwerk daarbij komt kijken. Zijn zij werkzaam op dit terrein? Hoe vergaat het hun? Hoe helpt de vereniging voor ervaringsdeskundigen hen daarbij? Valente hield eind 2022 een uitvraag onder haar leden naar de inzet van ervaringsdeskundigen in MO, VO en BW/ZW. Benieuwd naar de resultaten en de huidige uitrol van zelfregie- en herstelinitiatieven? Dat zijn onderwerpen van deze workshop. Ook kan je daarna het gesprek aangaan met de sprekers over de stand van zaken, knelpunten en uitdagingen.

5.3 Handreiking Governance
In het voorjaar van 2023 verscheen de Handreiking Governance vanuit het Transitiebureau Beschermd Thuis. In deze workshop staan we stil bij de inhoud en de vormgeving van regionale samenwerking in regionale afspraken, een niet-vrijblijvende governance. We gaan in op de verschillende publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden en hoe je komt tot een passende keuze voor de specifieke lokale context.

5.4 Samenwerken aan uitstroom maatschappelijke opvang
De veertien Twentse gemeenten werken samen in het Experiment Uitstroom Maatschappelijke Opvang. Het doel van dit experiment is om mensen vanuit de Maatschappelijke Opvang zo duurzaam en snel mogelijk richting zelfstandig wonen (met begeleiding) te begeleiden. Onze ervaring leert dat samenwerken en denken in kansen de sleutel zijn tot succes en de start van een duurzame uitstroom. De zestien Twentse corporaties (WoON Twente) binnen centrumgemeenten Almelo en Enschede en de veertien gemeenten, hebben al goede uitstroomafspraken voor beschermd wonen. In deze workshop wordt onder andere verteld hoe de samenwerking verloopt voor het maken van uitstroomafspraken voor de maatschappelijke opvang.

5.5 De kracht van de Wijk-GGD'er
Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Daarvoor werken ze intensief samen met buurtbewoners en partners uit het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein. Denk aan de politie, (acute) ggz, maatschappelijk werk, huisarts en gemeente. Maar er zijn echt wel meer professionals die dat doen. Wat maakt het werk van de wijk-GGD’ers dan zo bijzonder? Waar zit de kracht van de wijk-GGD?

5.6 Aan de slag met de kwaliteitsstandaard voor professionals in herstelondersteunende zorg
Het afgelopen jaar stelde Valente, in samenwerking met professionals, bestuurders en andere betrokkenen, een kwaliteitsstandaard voor professionals in herstelondersteunende zorg op. Deze professionals werken, ondanks hun verschillende beroepen en functies, allen vanuit de herstelvisie. Als aanvulling op bestaande beroeps- en competentieprofielen, beschrijft de kwaliteitsstandaard hoe professionals vanuit deze visie goede zorg leveren. De standaard is toegespitst op het werk van professionals in beschermd wonen, begeleiding en de maatschappelijke opvang. Tijdens de workshop vertellen we graag meer over de aanleiding, het doel en de inhoud van de kwaliteitsstandaard, maar vooral: Hoe kun je de kwaliteitsstandaard gaan gebruiken?! Dit doen we aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast kun je ook bijdragen aan de kwaliteitsstandaard door jouw inzichten te delen in een interactieve brainstorm over hoe de kwaliteitsstandaard zo goed mogelijk kan worden geïmplementeerd.

5.7 Integraal Zorg Akkoord
Het aantal mensen met psychische klachten dat een beroep doet op ondersteuning bij gemeenten, de huisartsenzorg en/ of de ggz stijgt al jaren. Vanwege lange wachttijden zijn huisartsen lang verantwoordelijk voor mensen met een complexe ggz-hulpvraag. Professionals in het sociaal domein ervaren een toename van het aantal mensen met complexe problematiek dat geen of geen tijdige behandeling kan krijgen. Tegelijkertijd zien we dat de ggz zich nog te vaak direct richt op behandeling van psychische klachten, die voortkomen uit problemen op andere levensgebieden. De samenwerking tussen het sociaal domein en de huisarts verloopt nog niet overal even soepel. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over verbetering: snel de juiste, goede ondersteuning en het terugdringen van de wachtlijsten. Waar staan we eigenlijk na 1 jaar IZA? Wat is er afgesproken in de ‘consultatiefunctie Ggz’ en laagdrempelige steunpunten? Wat merken inwoners en cliënten hiervan? Wat betekenen de afspraken voor gemeenten, aanbieders en professionals? Hoe zorgen we dat we de juiste dingen doen? In deze workshop gaan we hierover met elkaar in gesprek.

5.8 Doorgaan - vooral doorgaan!
In deze workshop laten wij zien dat ‘Beweging Thuis’ op stoom is en niet stil hoeft te vallen, enkel door het uitstellen van het Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen en/of het objectief verdeelmodel. Tegelijkertijd laten wij zien welke aanpalende ontwikkelingen (IZA, GALA< Eerst een Thuis, wet Wams, Verbetertraject Toegang) er zijn die aansluiten op of versterkend zijn voor de beweging Beschermd Thuis. Met als conclusie dat wij door moeten (willen) gaan. Vooral doorgaan!

DOORLOPEND PROGRAMMA

Fototentoonstelling ‘Hersteld’ (forensische zorg) en ‘Museum van de geest’
Cliënten in de forensische zorg hebben niet zelden een verhaal waarin opgroeien in huiselijk geweld, trauma en andere psychische pijn de rode draad vormen. Ergens in detentie en zorg komt vaak een keerpunt – sommigen worden zelfs hulpverlener en zetten hun ervaring in als iets positiefs. In deze portretserie komen drie mannen in beeld: wat is het verhaal achter het strafblad? Wat hielp hen erdoorheen, en waar staan ze nu?

Code 30, Ervaringsworkshop EU migranten
In deze workshop stap je letterlijk even in de schoenen van een dakloze EU-burger. Je moet van alles doen om je weg te vinden naar de juiste hulp en je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Je gaat ervaren dat luxe binnen handbereik is, maar je komt er net niet aan.

Documentaire: ’Ontstaansgeschiedenis RIBW’s met Artie van Tuijn’
De sector beschermd wonen en begeleiding staat niet stil en is voortdurend in beweging; hij is allang niet meer zoals die in 1989 vorm kreeg. Daarover gaat deze documentaire waarin oud-voorzitter Artie van Tuijn en anderen vertellen over de eerste woonvormen in Nederland, de vorming van RIBW’s, en hoe de RIBW’s zich in de verschillende periodes van hun bestaan landelijk hebben verenigd en bezig zijn met een opmars van de achterhoede naar de voorhoede: van het werken IN de wijk naar het werken MET de wijk.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt staan de volgende infotafels:

  • VNG / Transitieteam
  • Regioadviseurs BW / MO Ketenbureau
  • ZonMw
  • Preventie Alliantie (UMC Radboud)
  • Phrenos